background img

Nari Bena

Nari Bena

Directed by: Dayananda Gunawardena

දයානන්ද ගුණවර්ධනයන්ගේ විශිෂ්ටතම නිර්මාණයක් වන “නරි බෑණා සමග ජසයා සහ ලෙන්චිනා”

Please Contact these numbers to make arrangements to stage this drama in your location.

Tel: 071 860 5991, 077 443 5500 (Janaka)

Gallery